Camping
ZomersBuiten

noord-gronings landschap.

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden camping ZomersBuiten

Artikel 1:

Definities

 1. De ondernemer:  Camping ZomersBuiten Bv
 2. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
 3. Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.
 4. Plaats: een plek voor een kampeermiddel op Camping ZomersBuiten welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.
 5. Kampeermiddel: tent, tourcaravan, camper, vouwkampeerwagen, e.d..
 6. De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.
 7. Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van Camping ZomersBuiten.
 8. Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
 9. Kampeerreglement: het schriftelijke reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2:

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist.

Artikel 3:

Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst.
 2. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).

Artikel 4

Betaling

 1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.
 2. De betaling dient te geschieden in twee termijnen, te weten 2 weken na telefonische, schriftelijke of elektronische reservering, de eerste termijn voor 50% van het overeengekomen bedrag. De tweede termijn moet twee weken voor aanvang van het verblijf ter beschikking van de ondernemer zijn.
 3. Indien korter dan 6 weken voor aanvangsdatum is gereserveerd dan dient de betaling in één termijn 2 weken voor aanvang van het verblijf ter beschikking van de ondernemer zijn.
 4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de recreant zich om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 5. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de ondernemer voldaan hebben.
 6. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht.

Artikel 5

Annulering

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt: - bij annulering binnen 2 maanden 25% van de overeengekomen prijs. - bij annulering binnen 1 maand 50% van de overeengekomen prijs. - bij annulering binnen 2 weken 75% van de overeengekomen prijs. - bij annulering op de aanvangsdatum van het verblijf 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij annulering wordt de recreant in ieder geval 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien door bemiddeling van de recreant de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6

Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 7

Latere komst en voortijdig vertrek

 1. De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst, voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

Artikel 8

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming.

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: - indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, het kampeerreglement en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. - indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. - indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. - indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. - Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.
 2. 2 Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging.
 3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 4. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 9.2.
 5. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9

Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant , uiterlijk om 12.00 uur ´s middags op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.
 2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met in achtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingkosten en/of stortkosten voor zover redelijk , zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 10

Wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 11

Onderhoud en aanleg

 1. 1 De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. 2 De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden. 3 Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 4 De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

Artikel 12

Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor zover andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van 500.000 euro per gebeurtenis. De ondernemer is hiervoor verzekerd.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
 7. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13

Klachten

 1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend.
 2.  Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
 3. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.